یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Microserver AX10 (1 موجود است)
Dedicated Server
Raspberry PI 2
1GB Ram
HDD 16GB
1x Ethernet Port
Preinstall Linux
1x IPv4
100GB Traffic included

قیمت ماهیانه - 9,99 €

Microserver AX20 (0 موجود است)
Dedicated Server
Raspberry PI 2
1GB Ram
HDD 32GB + 32GB USB
1x Ethernet Port
Preinstall Linux
1x IPv4
100GB Traffic included

قیمت ماهیانه - 14,99 €

Microserver AX30 (0 موجود است)
Dedicated Server
Raspberry PI 2
1GB Ram
HDD 64GB + 32GB USB
1x Ethernet Port
Preinstall Linux
1x IPv4
100GB Traffic included

قیمت ماهیانه - 19,99 €